Καστοριά, μέλη οικοτεχνίας γουναρικών με τις χειροκίνητες μηχανές τους, 1930-1935. Αρχείο οικογένειας Κουράκλη.