Σιάτιστα, ο ποδοσφαιρικός σύλλογος «Αστήρ» Γερανείας, 1925. [από: Σιατιστέων μνήμη].