Δράμα, Νεστορίτες μάστοροι με το αυτοκίνητό τους, 1929. Αρχείο Δήμου Νεστορίου.