Ψευδαλπικά λιβάδια, χαμολιά, λυκονουρά, κωλοφούσα, καστανίκος, αγριοπυξάρι, πικροβύζι, λυκόλουρος