Γράμμος, έφοδος πεζικού του ΕΣ για την κατάληψη της ψηλότερης κορυφής του βουνού, της 2520, Αύγουστος 1948. Αθήνα, Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού.