Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Τοπία του Γράμμου

Τοπία του Γράμμου

Τοπία του Γράμμου

topia_front.jpg

Photo Gallery

Το όρος Γράμμος, τέταρτο σε ύψος ελληνικό όρος, αποτελεί ένα ορεινό συγκρότημα που βρίσκεται στα όρια Ηπείρου, Μακεδονίας και Αλβανίας. Θεωρείται ως η βόρεια απόληξη της οροσειράς της Πίνδου, με υψόμετρο που κυμαίνεται από περίπου 600 μ. ως 2520 μ. και χαρακτηρίζεται από πυκνά και εκτεταμένα δάση.

Στο ορεινό συγκρότημα του Γράμμου έχουν αναγνωριστεί 26 τύποι οικοτόπων και διαμορφώνονται οι παρακάτω ζώνες βλάστησης, οι οποίες διακρίνονται μεταξύ τους φυσιογνωμικά, χλωριστικά και οικολογικά.

Τα χαμηλότερα υψόμετρα του Γράμμου, (λοφώδεις και υποορεινές περιοχές), ανήκουν στη παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia pubescentis), η οποία διακρίνεται σε δύο υποζώνες. Πρόκειται για την υποζώνη των μικτών πλατύφυλλων (Ostryo-Carpinion) η οποία καταλαμβάνει μικρότερη έκταση, με χαρακτηριστικά είδη τον ανατολικό γαύρο (Carpinus orientalis), την οστρυά (Ostrya carpinifolia), τη μακεδονική δρυ (Quercus trojana), τον φράξο (Fraxinus ornus), τα σφενδάμια (Acer obtusatum, Α. campestre), τη λεπτοκαρυά (Coryllus avellana) κ.ά. και την υποζώνη των δρυοδασών (Quercion frainetto) που καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη έκταση με μικτά ή αμιγή δάση δρυός (Quercus pubescens, Q. frainetto, Q. cerris και Q. petraea).

Στα μεγαλύτερα υψόμετρα του Γράμμου εμφανίζεται η ζώνη της οξιάς – ελάτης και ορεινών παραμεσόγειων κωνοφόρων (Fagetalia). H ζώνη αυτή συντίθεται από τα δάση οξιάς (Fagus sylvatica) και ελάτης (Abies borisii-regis).

Τα εκτεταμένα, φυσικής προέλευσης, ορεινά δάση μαύρης πεύκης (Pinus nigra), οικότοποι προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση και εξαπλώνονται σε μεγάλο υψομετρικό εύρος. Η μαύρη πεύκη συνιστά ιδιαίτερη ζώνη βλάστησης, (Pinetalia) που απαντάται σε χαμηλά υψόμετρα, παράλληλα με τα δρυοδάση, και ψηλότερα, παράλληλα με τη Fagetalia όπου σχηματίζει πολύ συχνά τα δασοόρια.

Τις εκτάσεις πάνω από τα δασοόρια, μέχρι τις ψηλές κορυφές, καταλαμβάνει η ανωδασική ζώνη (Astragalo-Acantholimonetalia). Πρόκειται για την πιο εκτεταμένη και αδιάσπαστη εξάπλωση ανωδασικών οικοσυστημάτων στην Ελλάδα. Τα λιβάδια των κορυφών εκτείνονται από τα δασοόρια (~1500 μ.) ως την κορυφή (2520 μ.) και συνιστούν ένα μοναδικό σε έκταση λιβαδικό τοπίο αλπικού χαρακτήρα από αλπικά ποολίβαδα και νανοθαμνολίβαδα.